سومین مدرسه کلام امامیه

اصفهان - مرداد 1396

موضوع:سلفیه و سلفی گری ایرانی


چهارشنبه

18 مرداد 96

موضوع

ارائه­کننده پیشنهادی

 الی 10

جریان شناسی سلفی گری از آغاز تا دوران معاصر

حجت الاسلام دکتر محمد مسجدجامعی

10:30 الی 12:30

جریان شناسی سلفی گری از آغاز تا دوران معاصر

حجت الاسلام دکتر محمد مسجدجامعی

15 الی 17

مبانی نظری سلفیه از ابن تیمیه تا سلفیان معاصر

حجت الاسلام دکتر سید مهدی علیزاده موسوی

17:30 الی 19:30

میزگرد علمی تأثیرات سلفیه بر اندیشه معاصر مسلمانان

دکتر محمد مسجدجامعی-  دکتر سید مهدی علیزاده موسوی

پنجشنبه 19مرداد 96

 

8  الی 10

جریان شناسی سلفی گری ایرانی

حجت الاسلام دکتر صفرعلی جبرئیلی

10:30 الی 12:30

مبانی نظری سلفی گری ایرانی؛ عقل گرایی تجربی- قرآن بسندگی

دکتر محمدحسین منتظری

15 الی 17

شاخصه­های فکری سلفی گری ایرانی

حجت الاسلام میثم مقدادی

17:30 الی 19:30

آثار و نتایج عملی اندیشه سلفی گری ایرانی

حجت الاسلام دکتر سیدحسن هاشمی

جمعه

20 مرداد 96

 

8  الی 10

آسیب شناسی رویکردهای حدیث پژوهی جریان سلفی گری ایرانی با تأکید بر مؤلفه غلو

استاد سیدعلیرضا حسینی

10:30 الی 12:30

بازخوانی احادیث «کونوا النمرقه الوسطی» در پرتو متون اصیل دینی

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی

15 الی 17

امام شناسی، از تشیع اعتدالی تا گرایشهای غالی

استاد جویا جهانبخش

17:30 الی 19:30

میزگرد علمی آسیب شناسی غلوپژوهی جریان سلفی گری ایرانی

اساتید محترم

اختتامیه و جمعبندی مباحث

حجت الاسلام دکتررضا برنجکار

 
کلمات کليدی