درس: «امامت و ولایت در قرآن و حدیث» رشته‌ی کلام امامیه

مدرس: دکتر محمدحسین منتظری

مکان: دانشگاه تهران - پردیس فارابی (قم)

زمان: نیم سال اول 96-1395

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 28.6 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 30.7 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 30.3 مگابایت
4 جلسه چهارم دریافت
حجم: 27.8 مگابایت
5 جلسه پنجم دریافت
حجم: 30.2 مگابایت
6 جلسه ششم دریافت
حجم: 32.8 مگابایت
7 جلسه هفتم دریافت
حجم: 28.1 مگابایت
8 جلسه هشتم دریافت
حجم: 35.6 مگابایت
9 جلسه نهم دریافت
حجم: 36.9 مگابایت
10 جلسه دهم دریافت
حجم: 29.9 مگابایت
11 جلسه یازدهم دریافت
حجم: 29.2 مگابایت
12 جلسه دوازدهم دریافت
حجم: 39.8 مگابایت
13 جلسه سیزدهم دریافت
حجم: 43.5 مگابایت