درس: «کتاب‌شناسی احادیث اعتقادی» رشته‌ی کلام امامیه

مدرس: دکتر محمدحسین منتظری

مکان: دانشگاه تهران - پردیس فارابی (قم)

زمان: نیم سال اول 96-1395

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت حجم: 33.4 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت حجم: 34.1 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت حجم: 31.3 مگابایت
4 جلسه چهارم دریافت حجم: 35.4 مگابایت
5 جلسه پنجم دریافت حجم: 33.4 مگابایت
6 جلسه ششم دریافت حجم: 33.7 مگابایت
7 جلسه هفتم دریافت حجم: 33.7 مگابایت
8 جلسه هشتم دریافت حجم: 36.1 مگابایت
9 جلسه نهم دریافت حجم: 40.4 مگابایت
10 جلسه دهم دریافت حجم: 40.4 مگابایت
11 جلسه یازدهم دریافت حجم: 57.1 مگابایت
12 جلسه دوازدهم دریافت حجم: 57.1 مگابایت