درس: «نبوت در قرآن و حدیث» رشته‌ی کلام امامیه

مدرس: دکتر مهدی نصرتیان اهور

مکان: دانشگاه تهران - پردیس فارابی (قم)

زمان: نیم سال دوم 96-1395

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 24.8 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 23.1 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 21.1 مگابایت
4 جلسه چهارم دریافت
حجم: 19.8 مگابایت
5 جلسه پنجم دریافت
حجم: 23 مگابایت
6 جلسه ششم دریافت
حجم: 22.6 مگابایت
7 جلسه هفتم دریافت
حجم: 20.8 مگابایت
8 جلسه هشتم دریافت
حجم: 23.8 مگابایت
9 جلسه نهم دریافت
حجم: 21.1 مگابایت
10 جلسه دهم دریافت
حجم: 22.7 مگابایت
11 جلسه یازدهم دریافت
حجم: 25.1 مگابایت
12 جلسه دوازدهم دریافت
حجم: 21.8 مگابایت
13 جلسه سیزدهم دریافت
حجم: 27.6 مگابایت
14 جلسه چهاردهم دریافت
حجم: 21.5 مگابایت