درس: «مبانی فهم احادیث اعتقادی» (روش شناسی علم کلام) رشته‌ی کلام امامیه

مدرس: دکتر مهدی نصرتیان اهور

مکان: دانشگاه تهران - پردیس فارابی (قم)

زمان: نیم سال اول 96-1395

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 10.7 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 25.4 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 25.2 مگابایت
4 جلسه چهارم دریافت
حجم: 25.6 مگابایت
5 جلسه پنجم دریافت
حجم: 25.3 مگابایت
6 جلسه ششم دریافت
حجم: 22.1 مگابایت
7 جلسه هفتم دریافت
حجم: 21 مگابایت
8 جلسه هشتم دریافت
حجم: 14.5 مگابایت
9 جلسه نهم دریافت
حجم: 21.4 مگابایت
10 جلسه دهم دریافت
حجم: 34.9 مگابایت
11 جلسه یازدهم دریافت
حجم: 29.4 مگابایت