کارگاه معناشناسی

درس: کارگاه «معناشناسی»

اساتید: دکتر محمد رکعی، دکتر شعبان نصرتی

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده شیعه شناسی

زمان: زمستان 1396


ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 35.4 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 38.5 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 32.6 مگابایت
4 جلسه چهارم
(بخش اول)
دریافت
حجم: 20 مگابایت
5 جلسه چهارم
(بخش دوم)
دریافت
حجم: 20.7 مگابایت