تاریخ کلام امامیه - مدرسه کوفه

درس: «تاریخ کلام امامیه» (مدرسه‌ی مدینه و کوفه)

مدرس: دکتر محمدتقی سبحانی

زمان: سال 1378 الی 1390

* این مطلب در حال تکمیل است.

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 26.1 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 30 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 33 مگابایت
4 جلسه چهارم دریافت
حجم: 24.2 مگابایت
5 جلسه پنجم دریافت
حجم: 31.4 مگابایت
6 جلسه ششم دریافت
حجم: 32.4 مگابایت
7 جلسه هفتم دریافت
حجم: 20.6 مگابایت
8 جلسه هشتم دریافت
حجم: 29 مگابایت
9 جلسه نهم دریافت
حجم: 28.6 مگابایت
10 جلسه دهم دریافت
حجم: 26.5 مگابایت
11 جلسه یازدهم دریافت
حجم: 31 مگابایت
12 جلسه دوازدهم دریافت
حجم: 24.8 مگابایت
13 جلسه سیزدهم دریافت
حجم: 33.9 مگابایت
ادامه‌ی جلسات این مجموعه به مرور بارگذاری خواهد شد.