میزگرد علمی تأثیرات سلفیه بر اندیشه معاصر مسلمانان

سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه

نشست سوم: میزگرد علمی تأثیرات سلفیه بر اندیشه معاصر مسلمانان

با حضور اساتید محترم دکتر محمد مسجدجامعی و دکتر سید مهدی علی‌زاده موسوی

حجم: 28 مگابایت