جایگاه اخبار و قیاس در استنباطات کلامی

نشست علمی با موضوع جایگاه اخبار در قیاس
سخنران: دکتر رضا برنجکار

مدرسه کلام امامیه اصفهان - تابستان 1394

حجم: 28.3 مگابایت