دکتر سید علی طالقانی

تحصیلات

· دکترای فلسفه‌ی تحلیلی: پژوهشکده فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، تهران، ایران.

· سطح چهار حوزه (فقه و اصول): حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، ایران. (آماده برای ارائه‌ی پایان‌نامه ـ آزمون نهایی 1/9/1386)

· سطح سه حوزه (فقه و اصول): حوزه علمیه قم، قم، ایران.

· سطح دو حوزه (فقه عمومی): حوزه علمیه قم، قم، ایران.

 

جوایز و تقدیرها

· کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390
· تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبه‌ی عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389
· نیم سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصه‌ی آموزش. 1387
· لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386
· لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385
· لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384
· ربع سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصه‌ی پژوهش. 1384
· ربع سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم به دلیل تلاش در عرصه‌ی تحقیقات اسلامی. آذر 1383
· لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.

 

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

تدریس‌ها

مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد

· فلسفه‌ی اشراق: معرفت شناسی سهروردی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396

· کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396

· تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال 1395-1396

· فلسفه‌ی مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1395-1396

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395

· روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395

· زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال اول 1394 ـ 1395

· روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فقه مقارن؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394

· زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.

 

دانشگاه قرآن و حدیث، قم

· کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394

· کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392 ـ 1393.

 

دانشگاه فردوسی، مشهد

· فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391 ـ 1392

· فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391.

 

دانشگاه خیام، مشهد

· کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389 ـ 1390.

 

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

· نهایه‌ی الحکمه‌ی، سطح سه حوزه‌ی علمیه؛ نیمسال اول و دوم 1392 ـ 1393

· جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 ـ 1393

· مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391

· فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌یالحکمه‌ی معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390

· کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388 ـ 1389

· کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388 ـ 1389

· فلسفه‌ی دین (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382 ـ 1383

· کلام تطبیقی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381 ـ 1382

· کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380 ـ 1381

· کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380 ـ 1381

· منطق صوری (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379 ـ 1380.

 

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

· فلسفه‌ی دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386 ـ 1387

· کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386 ـ 1387

· انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385 ـ 1386

· معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385 ـ 1386

· رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384 ـ 1385

· کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383 ـ 1384.

 

حوزه‌ی علمیه، مشهد

· بررسی‌های اصولی (مباحث الموافقه‌ی)، 1395-1396

· بررسی‌های اصولی (مباحث الحکم)، 1394-1395

· بررسی‌های اصولی (مباحث القطع)، 1393-1394

· نهایه‌ی الحکمه‌ی: تفسیر و بررسی (ادامه‌ی مباحث)، 1393-1394

· نهایه‌ی الحکمه‌ی: تفسیر و بررسی، 1392 ـ 1393

· اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384 ـ 1385

· کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381 ـ 1382. دارالفقاهه ثامن

· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380 ـ 1381

· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380 ـ 1381

· منطق (دوره‌ی کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379 ـ 1380

· اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378 ـ 1379

· اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376 ـ 1377

· نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375 ـ 1376. 

· صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374 ـ 1375.

 

مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی

· آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. نیمسال دوم.1395-1396 

· آشنایی با مبانی معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. 18 شهریور 1395

· انسان‌شناسی وحیانی. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395

· امامت در الاهیات شیعه. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394، (شش جلسه).

· حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم)[به زبان انگلیسی]. مرکز پژوهشی جامعه‌ی المصطفی العالمیه‌ی ـ مشهد. 1393 ـ 1394

· کلام جدید. نیمسال اول 1393-1394. مجمع عالی حکمت مشهد

· عرفان اسلامی (شرح بخشی ازکتاب منازل السائرین). نیمسال اول 1384 ـ 1385. مؤسسه‌ی فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد

· کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· معرفت‌شناسی (2 واحد)، نیمسال اول 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· تاریخ فلسفه‌ی اسلامی (1 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· فلسفه‌ی دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌ی الحکمه‌یمعادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380 ـ 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.

 

تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی

· دبیر علمی دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور 1395
· دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
· ارائه‌ی بحث با عنوان "استنتاج از راه بهترین تبیین." برای دانش‌پژوهان گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
· تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، اسفند 1389 ـ بهار 1390. جهاد دانشگاهی مشهد
· ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت با عنوان "نام‌های بی‌مصداق.". پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388
· دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386
· دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386
· نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ 1385)، نوشته‌ی آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 ـ بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.

 

فعالیت آموزشی

· طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان 
· طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد
· عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383 ـ 1386)
· طراحی و مدیریت علمی «دوره‌ی عمومی فلسفه و کلام» (1383 ـ 1386). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
· طراحی «دوره‌ی تخصصی کلام جدید» (1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· طراحی «دوره‌ی عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

سخنرانی و ارائه‌ی بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائه‌ی مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

· "دین، اخلاق، تجدد." مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیثدر اصفهان. 12 آذر 1395
· "اجتهاد و تقلید در عقاید."دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور 1395
· "نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر."دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ 26 مرداد 1395
· "فلسفه‌ی علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی."مؤسسه‌ی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392
· "ترمینولوژی معاد جسمانی."مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 1394
· "معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی."مدرسه‌ی تابستانی فلسفه‌ی دین: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393
جاندارانگاری: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393
· دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و ... 
· "استنتاج از راه بهترین تبیین."ارائه‌ی بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
· "نام‌های بی‌مصداق."ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388

· در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393
· “The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13. 
· "امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفه‌ی علم پوپر."در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
· "جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران." در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389
· "نقد جریان روشنفکری دینی در دهه‌ی اخیر."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388
· "جریان‌شناسی کلام جدید."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388
· "نقد و بررسی نظریه‌ی قرآن محمدی عبدالکریم سروش."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387
· "کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه‌ی اخیر." در دومینسمینار دین و مدرنیته‌ی: آسیب‌شناسی روشنفکری دینی. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386
· "ارزیابی معرفتی پروژه‌ی فکری عبدالکریم سروش." در همایش بررسی آراء دین‌شناسانه‌ی عبدالکریم سروش. (به دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386
· "اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟" در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385
· "امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت."در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده‌ی الهیات)
· "آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر" در میزگردآیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384
· "چرا باید در اندیشه‌ی احقاق حقوق زنان بود؟" در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382

خطابه در سلسله سخنرانی‌های گروه 
· نظریه‌ی تقوم و مقایسه‌ی آن با هایلومورفیسم. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 15 آذر 1389
· علیّت درونم‌اند. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22 اسفند 1390

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی 
· چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، 1389
· دین داری به مثابه‌ی شیوه‌ی زیستن. مشهد، 1390.

 

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

· سردبیری و ویراستاریمجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان
· ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روش‌شناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفه‌ی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

فعالیت‌های پژوهشی

· عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384 تاکنون) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· مدیر کلان پروژه‌ی نفس. (1386) پژوهشکده‌ی فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم
· عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

سوابق اجرایی و مدیریتی

· مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد 1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.

· معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (1378 ـ 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· مدیر بخش طرح و برنامه‌ی معاونت پژوهش (1379 ـ 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید»(1379 ـ 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامه‌ی جوان مسلمان» (1379 ـ 1381). مشهد.

· عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (1380 ـ 1382). مشهد.

 

آثار و تألیفات

کتاب

· مسأله‌ی نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانه‌انگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395. 

· پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعه‌یعاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380. 

· معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار. 

· کتاب‌شناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· نفس و بدن در ابن‌سینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انجام. 

· تقلید به منزله‌ی منبع معرفت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انجام.

 

مقاله

· "عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری."فصلنامه‌ی علمیپژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره‌ی نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه. 

· "استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاسیا استنتاج از راه بهترین تبیین؟" فصلنامه‌ی علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شماره‌ی 70، بهار 1391. صص 79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

· "بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقی ِ ساموئل کلارک." فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شماره‌ی سوم، بهار 1390. صص. 49-76. قم: دانشگاه قم. 

· "ماهیت زبان دینی." در دست بررسی. 

· "بررسی دو روایت ناواقع‌گرایانه از علیت عدمی: روایت دیویدسونی و روایت فرایندگرایانه." در دست بررسی. 

· "مشکل نامهای تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون." در دست بررسی. 

· "زبان دینی: مرور معماها و راه حل‌ها."در دست بررسی. 

· "دفاع از کریپکی: نظریه‌ی ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی." در دست بررسی. 

· "ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب." در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 

· "خیاط، ابوالحسین." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 

· "خلق و امر (در عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 

· "حلولیه." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 

· "حلول و اتحاد." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 

· "حکمت (در قرآن و حدیث)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388. 

· "جمل العلم و العمل." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 

· "جعدبن درهم." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 

· "ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384. 

· "تولید." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383. 

· "پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟"(ادامه‌ی بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، 26/12/2014 - دی‌ماه 1393. 

· "آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 3. شهریور 1392. 

· "چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392. 

· "زبان دینی: بازخوانی موضوع." در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار. 

· "رابطه‌ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386. 

· "تحلیل فلسفی مفهوم انتظار." در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم). قم. 1386. 

· "یاد ایام." در صدرای زمان: یادنامه‌ی حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 

· "آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفه‌ی نفس میرزای اصفهانی)" در خردنامه همشهری، 30 اردیبهشت 1383. تجدیدچاپ شده درنگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384. 

· "ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی." در مجله‌ی حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. 1382.

· "جایگاه درایه‌یالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 65-68. صص 266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 

· "نگاهی به جوان در تراث دینی." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 49-50. صص 68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378. 

· "سهم زنان در تذکره‌یالاولیاء و نفحات‌الانس." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 43-44. صص 16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 

· "نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)."در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 90-93. صص 227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381. 

· "دو جریان تفکیکی." در روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 2981، 27 بهمن 1381. 

· "تأملاتی در باب حقوق بشر دینی." در روزنامه‌ی شرق. شماره‌ی 19، 25 شهریور 1382. 

· "سرمقاله." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

 

راهنمایی و مشاوره‌ی رساله‌های علمی

· استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان. 1394 

· استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت تقنین در اندیشه شیخ فضل الله نوری، امام خمینی و سید محمد باقر صدر. محمد وظیفه‌مندرودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 1395 

· مشاوره‌ی رساله‌ی دکتری با عنوان: بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر تجرد نفس از منظر فلسفه‌ی تحلیلی. محمد سادات منصوری. پژوهشکده‌ی علوم شناختی. 

· راهنمایی رساله‌ی سطح سه: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مورد مسأله منطقی شر. مهدی سروچراغی. حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

· راهنمایی رساله‌ی سطح سه: مشروعیت و محدوده‌ی قانونگذاری در اسلام از نظر شیخ فضل الله نوری، امام خمینی، شهید صدر. محمد وظیفه مند. مرکز تخصصی آخوند خراسانی.

 

مصاحبه

با رسانه‌های مکتوب 

· "فعالیت سکولارها و سلامت جامعه". مصاحبه با مجله‌ی سروش ـ ویژه‌نامه‌ی سبک زندگی سیاسی. اردیبهشت 1392. 

· "عقلانیت دینی و شیوه‌ی زیست ایمانی." مصاحبه با گفتمان الگو ـویژه‌نامه‌ی روزنامه‌ی خراسان (حجه‌یالاسلام علی الهی خراسانی). خرداد 1391. 

· "مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی." مصاحبه با خبرگزاری آینده‌ی روشن (دکتر جعفر مروارید). 23 شهریور 1385. 

· "ادیان، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم." گفت‌وگو با نشریه‌ی دانشجویی سروش خرد (دانشگاه فردوسی مشهد). بهار 1382. 

· "انسان مدرن و دغدغه‌های دینی." مصاحبه با روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 3008، 27 اسفند 1381. 

· "وضعیت اجساد ائمه (ع) پس از دفن." مصاحبه با شبکه جوانان رضوی (وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی) قابل دسترسی در: (14/11/1392) http://razavi.shajar.ir/tabid/601/View/1388/id/3871/Default.aspx 

 

با رسانه‌های دیداری 

· "نقش مرجعیت دینی در جهان تشیع." مصاحبه با شبکه‌ی استانی خراسان رضوی. 1381.

 

ترجمه

از انگلیسی به فارسی 

· "امامت."از ویلفرد مادلونگ. در دست انتشار. در مجله‌ی تخصصی جهان ادیان. 

· "پاسخ‌گویی و مسئولیت." از آر. دی. دوف. در اندیشه‌ی حوزه. ش 49-50. صص 213-224. آذر ـ اسفند 1383. 

· "معرفت‌شناسی." از پاول موسر. در نگاه حوزه. ش 65-68. صص 270-275. اسفند 1379. 

 

از عربی به فارسی 

· "گفتمان دینی با روش تاریخی." گفتگوی سعید شبّار با محمد ارکون. در اندیشه‌ی حوزه. ش 46. صص 117-148. خرداد و تیر 1383.