نشست علمی نظریه چتری ارزش اخلاقی

 نشست علمی نظریه چتری ارزش اخلاقی

جلسه اول:

نظریه پرداز: دکتر هادی صادقی

داوران: دکتر محسن جوادی، دکتر علی شیروانی

ناقدین: دکتر علیرضا آل بویه،دکتر محمد فتحعلی خانی

دریافت صوت
حجم: 58.6 مگابایت

جلسه دوم:

نظریه پرداز: دکتر هادی صادقی

داوران: دکتر محمد فتحعلی خانی، دکتر علی شیروانی

ناقدین: دکتر علیرضا آل بویه،دکتر محمد تقی سبحانی نیا


دریافت صوت
حجم: 35.5 مگابایت