برگزاری نشست علمی تراث حکمی امام رضا

برگزاری نشست علمی تراث حکمی امام رضا

سخنرانان: دکتر محمدتقی سبحانی، دکتر علی رضایی تهرانی

زمان: شنبه 30 تیر ساعت 18 تا 20

مکان: مشهد، خ سناباد، نیش سناباد 33، مجمع عالی حکمت اسلامی

کلمات کليدی